Pražské centrum dentální implantologie - Na Okraji 331/45b - Praha 6 - Petřiny
dum 

Aktuální informace

CORONAVIROVÁ KRIZE

Vzhledem k současné situaci a v souladu s doporučením vlády a ČSK (viz níže) jsme naší praxi nezavřeli, ale provádíme pouze určitá ošetření za přijetí určitých opatření. O těchto opatřeních bychom chtěli naše pacienty níže informovat.

 1. Naše praxe není uzavřena, probíhají ale zejména výkony bez rizika a bez vzniku aerosolu
 2. Bohužel jsme museli – vzhledem k obavám a následnému rozhodnutí naší dentální hygienistky do 31.5.2020 zrušit veškerá její ošetření.
 3. Je zatím zrušeno SMS potvrzování termínů, naši pracovníci individuálně, většinou pomocí mobilního telefonu, kontaktuji pacienty, informují je o situaci, provedenou předběžnou covid anamnézu a v kladném případě s pacientem domluví konkrétní čas návštěvy
 4. Vzhledem k situaci musíme čas návštěvy přizpůsobovat situaci. Proto může docházet k posunu termínů. Pacienti jsou vždy předem informováni.
 5. Před vstupem do praxe pacienti čekají před budovou praxe, např. ve svém autě. V této době je jim změřena teplota a je jim předán dotazník k vyplnění.
 6. Při vstupu do praxe musí pacienti používat roušku a ihned si dezinfikují ruce připraveným dezinfekčním roztokem/gelem. Roušku musí pacient používat během celého pobytu v naší praxi s výjimkou vlastního ošetření.
 7. Rozhodnutí, zda daný výkon bude proveden je plně v rukách ošetřujícího lékaře.
 8. Další informace – viz zpráva ČSK níže.

Doporučení ČSK z 7.4.2020

Vzhledem k dosud známému způsobu šíření nového koronaviru a průběhu onemocnění Covid-19, při kterém již v době před propuknutím onemocnění může infikovaný člověk masivně vylučovat virus, a zároveň k faktu, že i zdánlivě vyléčení pacienti mohou ještě vylučovat virus, je nutné na každého pacienta přicházejícího na stomatologické ošetření hledět jako na potenciálně infekčního. To je ovšem základní pravidlo stomatologické praxe i kvůli HIV, hepatitidě C nebo třeba influenze A.

Pečlivým odebráním anamnézy lze vyčlenit pacienty, u kterých je pravděpodobnost onemocnění vysoká nebo u kterých již je onemocnění potvrzeno. To následně umožní rozhodnout, jaký typ stomatologického ošetření lze provést s co nejmenší mírou rizika pro ošetřující personál, minimalizovat ohrožení ostatních pacientů a zachovat provoz stomatologických zařízení. Ani tak však riziko přenosu onemocnění při stomatologickém ošetření nelze nikdy zcela vyloučit.

Zjištěnému stavu musí odpovídat veškerá organizační opatření a zvolené způsoby ošetřování.

 • Je nutné minimalizovat vzájemný kontakt pacientů.
 • Veškeré návštěvy v zubní ordinaci musí být objednávány telefonicky na konkrétní čas.
 • Již při telefonickém objednávání je nutné odebrat Covid-19 anamnézu a využít ji při organizaci ošetření. O telefonickém kontaktu se provede záznam do dokumentace pacienta.
 • Akutní ošetření pacientů suspektních, v karanténě a pozitivních se provádí až na závěr pracovní doby v tomto pořadí.
 • Ošetření anamnesticky neinfekčních pacientů s rizikem těžkého průběhu onemocnění (věk nad 65 let, závažné komorbidity) je vhodné provést na začátku ordinační doby, pokud nepatří mezi suspektní, pacienty v karanténě nebo nemocné. V takovém případě se ošetří v době dle přechozího odstavce.
 • Časové okno na ošetření jednotlivých pacientů je nutné prodloužit tak, aby bylo možné ordinaci vyvětrat (případně umožnit dostatečnou výměnu vzduchu vzduchotechnikou) a omýt zubní soupravu a přilehlé povrchy vhodným prostředkem v souladu se schváleným provozním řádem a doporučeními (například dezinfekční prostředek Anti-covid).
 • Pacienti vstupují do objektu zdravotnického zařízení až na výzvu (např. telefonickou, SMS). Do té doby vyčkávají mimo objekt, například ve vozidlech apod. Výjimkou jsou zařízení umožňující izolovat pacienty ve více čekárnách. Ty je třeba mezi návštěvami dezinfikovat.
 • U pedostomatologické péče drží doprovod malé děti na klíně a zabrání lezení dětí po zemi a nábytku. Nedáváme k dispozici hračky. Pokud bychom to udělali, musíme je dezinfikovat, lépe sterilizovat.
 • Je vhodné upravit prostory ordinace a čekárny: zredukovat počet předmětů na površích v ordinaci na nejnutnější minimum, odstranit časopisy a různé reklamy v čekárně.
 • Kritickým místem přenosu infekce jsou toalety, volně přístupná umyvadla. Je potřeba zajistit jejich pravidelnou dezinfekci a doplňování potřebných prostředků. Pokud to není možné, volné návštěvy těchto zařízení omezit. Personál musí využívat jen pro sebe určené toalety.
 • Pokud můžeme, změříme bezkontaktně pacientovi tělesnou teplotu před vstupem do ordinace. Ideální je, pokud tuto filtraci a odběr anamnestických dotazníků provádí u větších zařízení pracovník u vchodu do budovy a eventuálně zamezí vstupu suspektních do rozhodnutí lékaře.
 • Pacient odkládá ochrannou roušku až těsně před ošetřením a po jeho skončení si ji opět ihned nasadí. Sejmutou roušku pacient uloží od ochranného obalu (např. mikrotenový sáček), který musí být v ordinaci k dispozici. Pokud pacient roušku nechce opakovaně použít (např. proto, že používá roušku jednorázovou a přinesl si náhradní), je třeba ji odložit do nádoby s infekčním odpadem.
 • Pacient si před vstupem do ordinace dezinfikuje ruce virucidním přípravkem.
 • Znovu se odebere Covid-19 anamnéza dle dotazníku, pacient vyplněný dotazník podepíše, nejlépe vlastní tužkou. Pokud zapůjčíme psací potřeby, tyto vždy důkladně dezinfikujeme.
 • Vyhodnotí se pacientův celkový zdravotní stav.
 • Pacient je poučen, jak bude ošetření probíhat s ohledem na jeho anamnézu a aktuální zdravotní stav.
 • Před začátkem ordinačních hodin se doporučuje důkladně vyvětrat čekárnu i ordinaci.
 • Bezpodmínečně je nutné dbát na důsledné dodržování provozního řádu a v něm stanoveného úklidového a dezinfekčního režimu v čekárně, na WC i v ordinaci s příslušnými dezinfekčními prostředky (prostředky v uváděné v provozním řádu jsou dostatečné i v současné situaci). Doporučuje se používat přes noc virucidní světlo, jakkoli je třeba zdůraznit jeho omezený efekt.
 • Velmi důležité je často dezinfikovat kontaktní plochy – kliky dveří, pulty, věšáky, sedačky v čekárně, tlačítka výtahů apod.
 •  Protetické práce odesíláme do zubní laboratoře dezinfikované. Způsobem vylučujícím další kontaminaci vkládáme do uzavřených obalů. Zubní technik provede před započetím práce další dezinfekci. Zubní techniky, pokud možno, vyřadíme z kontaktu s pacienty. Pakliže je kontakt nutný, zubní technik musí obdržet všechny OOP jako asistující personál.
 • Dentální hygiena se provádí jen bez použití rotačních nástrojů (dle vyhodnocení zubního lékaře, který vykonává dohled). Dentální hygienista je vybaven OOP jako každý jiný člen dentálního týmu. Dentální hygiena u suspektních a nemocných je nepřípustná.

U pacientů COVID-19 pozitivních, u osob suspektních z možné nákazy (symptomy onemocnění – zvýšená teplota, kašel, bolesti svalů, dušnost, ztráta čichu, ztráta chuti) a u osob s nařízenou karanténou je možné provádět pouze akutní stomatologické ošetření. Ošetření COVID-19 pozitivního pacienta za použití doporučených ochranných pomůcek neznamená automatickou karanténu ošetřujícího personálu.

U ostatních pacientů provádíme, pokud nám v tom nebrání závazné nařízení hygienika či Ministerstva zdravotnictví, zejména ošetření bez či s minimálním použitím aerosolů. Typicky preventivní prohlídky, některé fáze protetických prací, chirurgické výkony s malým rizikem použití aerosolu, kontroly a drobné úpravy v ortodoncii a podobně.

Výkony s významným použitím aerosolů (časté vysušování pracovního pole, použití vysokoobrátkových rotačních nástrojů) zvážíme podle možností daného pracoviště (dostatek OOP, dostatečné větrání, velkokapacitní odsávání za čtyřruční práce). Rozhodnutí je na zubním lékaři, který vede dentální tým. Při pochybách se doporučuje i ošetření ostatních pacientů omezit jen na akutní stavy, zejména s rizikem progrese (hluboké kazy) a i tam zvážit alternativy (ruční preparace, chemická preparace). Doporučuje se v maximální míře pracovat za využití kofferdamu.

Člen dentálního týmu, který je v kontaktu s pacientem během ošetření, musí být vybaven minimálně

 • respirátorem třídy FFP2 / N95 / KN95 / GB19083,
 • ochranným obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi,
 • pokrývkou hlavy,
 • jednorázovými rukavicemi,
 • oděvem zakrývajícím paže a nohy po celé délce.

Zaměstnanci poskytovatele, kteří přicházejí do styku s klienty mimo ordinaci (recepční), musí být vybaveni alespoň rouškou, případně je vhodné zajistit jejich ochranu vhodným oddělením pracovního prostoru (průhledná stěna apod.)

V Praze dne 8.4.2020

MUDr. Vladimír Zábrodský
Vedoucí lékař praxe